Sim 3g Mobi

Sim mệnh kim

STT Sim số đẹpGiá tiền MạngKiểu sim Đặt mua
10936678370420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
20904451870420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
30934309280420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
40904328570420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
50936989130420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
60902058130420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
70936893920420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
80936878530420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
90936985800420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
100936920180420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
110906107780420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
120936807970420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
130936731180420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
140904168910420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
150904368170420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
160936732080420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
170904136780420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
180936627780420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
190936678180420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
200904457180420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
210936588090420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
220902011870420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
230936627870420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
240902083510420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
250936613380420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
260936879610420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
270936687730420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
280904355840420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
290936738020420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
300936898780420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
310902057780420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
320936680790420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
330936829570420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
340904279980420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
350934368870420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
360936797890420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
370936787990420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
380906127580420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
390936685830420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
400936935580420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
410901579890420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
420902011780420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
430936740180420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
440934368230420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
450936857560420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
460936647580420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
470936687180420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
480934287970420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
490936873490420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
500936899870420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
510936639580420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
520936856390420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
530902097380420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
540904298970420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
550936853870420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
560904435580420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
570936680970420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
580936712280420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
590936921080420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
600904148570420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
610936732800420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
620936658930420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
630936896350420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
640936586920420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
650936741800420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
660936723080420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
670904289970420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
680934396680420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
690936685390420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
700902079830420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
710936611480420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
720902089370420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
730934389570420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
740936854590420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
750936873670420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
760904398970420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
770936892750420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
780902051380420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
790902035180420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
800936645870420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
810936618870420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
820904368350420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
830904392380420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
840936967800420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
850936575850420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
860936555780420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
870936578280420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
880936577380420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
890906113180420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
900936658830420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
910934354280420.000
500.000
Sim 3G 4G Mobifone
Sim Mệnh Kim

10/10 Điểm
Đặt mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]

Mua bán sim số đẹp Viettel, Vinaphone, Mobifone 10 số, 11 số giá rẻ.Sim mệnh kim. Giao sim tận nhà, đăng ký vào tên chính chủ cho khách hàng. Uy tín - Minh bạch

Sim mạng Mobifone trên website có thể đăng ký internet miễn phí các gói cước sau

TÊN GÓI

KHUYỄN MẠI

MF150

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 200 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF200

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 300 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF250

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 400phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

MF300

 

+ 1000 phútthoạinộimạng
+ 500 phútthoạiliênmạng
+ 4 GB/ngày

ESAVE

+ 180phúttrongnước.
+ 600 phútnộimạng
+ 300 SMS nộimạng
+ 4 GB/CK

EMID

+ 270 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 600 SMS nộimạng
+ 6 GB/CK

EHIGH

+ 300 phúttrongnước.
+ 1100 phútnộimạng
+ 800 SMS nộimạng
+ 8 GB/CK

SCLASS

+ 500 phúttrongnước.
+ 4000 phútnộimạng
+ 300 SMS nộimạng
+ 20 GB/CK

CL100

+ 50 phúttrongnước.
+ 500 phútnộimạng
+ 3 GB/CK

CL150

+ 150 phúttrongnước.
+ 800 phútnộimạng
+ 4 GB/CK

CL200

+ 250 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 5 GB/CK

CL250

+ 400 phúttrongnước.
+ 1000 phútnộimạng
+ 200 SMS nộimạng
+ 6 GB/CK

CL300

+ 300 phúttrongnước.
+ 4000 phútnộimạng
+ 100 SMS nộimạng
+ 5 GB/CK

E89

+ Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 1.000 phút)
+ 60 phútliênmạng
+ 3GB data tốcđộcao

E129

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 1.000 phút)
- 100 phútliênmạng
- 5GB data tốcđộcao

E229

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 2.000 phút)
- 200 phútliênmạng
- 10GB data tốcđộcao

E329

- Miễnphícuộcgọinộimạng
<10 phút (tốiđa 3.000 phút)
- 300 phútliênmạng
- 15GB data tốcđộcao

E429

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 4.000phút)
- 400 phútliênmạng
- 20GB data tốcđộcao

E529

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 5.000 phút)
- 500 phútliênmạng
- 25GB data tốcđộcao

E729

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 7.000phút)
- 700 phútliênmạng
- 35GB data tốcđộcao

E929

- Miễnphícuộcgọinộimạng
< 10 phút (tốiđa 10.000 phút)
- 1.000 phútliênmạng
- 40GB data tốcđộcao

DNTV3

- Miễnphí 1000 phútnộimạng
- Miễnphí 500 phútthoạitrongnước
- 50 phútgọiquốctế
- 250 SMS nộimạng
- 6GB data/ngày

DNTV4

- Miễnphí 4000 phútnộimạng
- Miễnphí 500 phútthoạitrongnước
- 300 SMS nộimạng
- 20GB data/CK

DNTV5

- Miễnphí 2500 phútnộimạng
- Miễnphí 1250 phútthoạitrongnước
- 80 phútgọiquốctế
- 500 SMS nộimạng
- 10GB data/ngày

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, 3GMOBI.VN cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (3GMOBI.VN hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó 3GMOBI.VN mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VÀ PHÁT TRIỂN THUÊ BAO SIM 3G,4G LỚN NHẤT VIỆT NAM VỚI KHO SIM INTERNET 3 TRIỆU SỐ THA HỒ CHO QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN

 3GMOBI.VN

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi,Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC - Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau

Copyright © 3GMOBI.VN ® 2012